ممکن است زمان ویرایش فایل های php در ویرایشگر wordpress با خطای زیر مواجه شوید: قادر به برقراری ارتباط با سایت برای بررسی خطاهای مهلک نمی‌باشیم،بنابراین تغییر PHP برگشت داده شد. شما بایستی تغییر ...
1559635680 بیشتر